سومین همایش ملی روانشناسی ، تعلیم و تربیت و سبک زندگی قزوین شهریور ماه 1398 http://www.confpes.com/

دومین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی ، تغذیه و طب ورزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و موسسه آموزش عالی سلمان شهریور ماه 1398 http://www.confpn.ir/