ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام دی ماه 1398 وب سایت کنفرانس

سومین همایش ملی روانشناسی ، تعلیم و تربیت و سبک زندگی دانشگاه پیام نور استان قزوین 21 شهریور ماه 1398 وب سایت همایش

چهارمین کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات، تاریخ و تمدن شبکه دانشگاههای مجازی جهان اسلام دی ماه 1398 وب سایت همایش

دومین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی ، تغذیه و طب ورزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و موسسه آموزش عالی سلمان 28 شهریور ماه 1398 وب سایت همایش

دومین مجمع عمومی شبکه دانشگاههای مجازی جهان اسلام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 14 تا 16 مهر ماه 1398 وب سایت همایش